Jogi tanácsadás, okiratszerkesztés, képviselet

polgári peres, nemperes és büntető eljárásban.


Munkajog

A munkajog – mint önálló jogág – a munkáltatók, a munkavállalók és az érdekképviseletek egymás közötti viszonyait, a munkaviszony általános feltételeit és szabályait rendezi.

Magyarországon a munkajogi szabályozás nincs egy nagy, egységes kódexbe foglalva, hiszen külön szabályozás alá esik a versenyszféra és külön a közszféra munkajoga. Egyes munkajogviszonyokra a Munka Törvénykönyvét kell alkalmazni, de külön törvény vonatkozik a közszolgálati tisztviselők és a közalkalmazottak munkavégzésére. E fő csoportokon kívül vannak további, különös szabályokat tartalmazó törvények és egyéb jogszabályok. Ilyenek például a szövetkezeti törvény, az ügyészek és ügyészségi alkalmazottak vagy a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyát rendező törvény. További speciális szabályokat tartalmaz például a sztrájktörvény, a munkavédelemről szóló törvény vagy a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvény.

A munkajog legfontosabb területe minden bizonnyal a munkaszerződés megkötése, annak módosítása, a munkaviszony megszűnése illetve megszüntetése. Az ördög azonban általában a részletekben lakozik, ezért legalább ennyire fontos kérdés a munkaviszony tekintetében a munkaidő, a pihenőidő, a bérek és bérpótlékok, a készenlét és az ügyelet problematikája, a tanulmányi szerződés vagy a fegyelmi felelősségre vonás kérdése.

Munkajogi területen különösen az alábbi kérdésekben tudok segíteni:

 •   Okiratszerkesztés:
  • munkaszerződések készítése, módosítása, véleményezése
  • versenytilalmi megállapodások, tanulmányi szerződések írása
  • belső szabályzatok készítése (pl. gépjármű-, számítógép- és telefonhasználat)
  • közreműködés kollektív szerződések megfogalmazásában
  • munkaviszony megszüntetésével összefüggő okiratok szerkesztése.
 •   Képviselet:
  • fegyelmi eljárásban, kártérítési ügyekben
  • munkáltatói intézkedések során
  • munkaügyi jogvitában peren kívül illetve bíróság előtt
  • várandós munkavállalók és kismamák érdekképviselete.