Jogi tanácsadás, okiratszerkesztés, képviselet

polgári peres, nemperes és büntető eljárásban.


Polgári jog

A polgári jog azon jogszabályok összessége, amely a társadalom tagjainak vagyoni és egyes személyi viszonyait szabályozza.

A legszélesebb körű jogág, amely több jogterületet is magában foglal.

Új Ptk. 1:1. § „E törvény a mellérendeltség és egyenjogúság elve szerint szabályozza a személyek alapvető vagyoni és személyi viszonyait.”                                             

2014. március 15. napján hatályba lépett az új polgári törvénykönyv, amely egyes, korábban önállóan szabályozott jogterületeket magába foglalva újraszabályozta azokat. Így a Ptk-ba került a korábban önálló családjog, a gazdasági társaságok és a szövetkezetek joga, s természetesen ide tartoznak a korábbi, klasszikus polgári jogi területek, mint például az ingó-, és ingatlan adásvétel, továbbá más szerződések joga, a birtokjog és birtokvédelem, a személyállapottal kapcsolatos eljárások, a kártalanítási és kártérítési ügyek, de a Ptk-n kívüli egyes ügyek is pl. a sajtóperek, fogyasztóvédelem stb.

Irodám – példálózó jelleggel – az alábbi polgári jogi jogterületeken nyújt segítséget:

 •   Jogi tanácsadás, jogi állásfoglalás készítése
 •   Szerződések szerkesztése, véleményezése, ellenjegyzése
 •   Ingó-, és ingatlan adásvétel, bérleti, ajándékozási szerződések
 •   Végrendeletek készítése, letétbe helyezése
 •   Sérelemdíj, vagyoni és nem vagyoni kártérítések
 •   Sajtó-, és médiaügyek
 •   Fogyasztóvédelmi ügyek
 •   Követeléskezelés:
  • peren kívüli egyezség előkészítése
  • fizetési meghagyás indítása
  • jogérvényesítés peres eljárásban
  • végrehajtási eljárás indítása, képviselet
  • felszámolási eljárás indítása
 • Képviselet polgári peres eljárásokban:
  • szerződések megtámadása
  • birtokviták, elbirtoklás, ráépítés, túlépítés
  • közös tulajdon megszüntetése
  • szavatossági, jótállási igények stb.
 • Képviselet polgári nemperes eljárásokban:
  • hagyatéki eljárás
  • társadalmi szervezetek nyilvántartása (alapítvány, egyesület)
  • bírósági letét
  • holtnak nyilvánítási eljárás
  • hatóságok előtti képviselet stb.