Jogi tanácsadás, okiratszerkesztés, képviselet

polgári peres, nemperes és büntető eljárásban.


Társasági jog

A társasági jog – a köztudomással ellentétben – nemcsak a gazdasági társaságok joga. Az alapítványok, az egyesületek, a szövetkezetek – amellett, hogy jogi személyek –, személyegyesítő társaságnak is minősülnek, ezért a társasági jog hatálya alá tartoznak.

A klasszikus társasági jog (a gazdasági társaságok joga) szabályozza a gazdasági célú, nyereségorientált jogi személyek alapítását, működését, megszűnését, valamint a tulajdonosi szerkezetet, a befolyásszerzést stb. E jogterület azonban – 2014. március 15. napjától - beépült az új polgári törvénykönyvbe, megszüntetve a fogalommá vált „Gt"-t, így immár a Ptk. határozza meg a gazdasági társaságok legfontosabb szabályait.

A társasági jog területén az alábbi ügyekben tudok segíteni (példálózó felsorolás):

Gazdasági társaságok:

 •   alapítása, átalakulása (beolvadás, kiválás, szétválás)
 •   cégbejegyzési és változásbejegyzési eljárás
 •   társasági szerződés/alapító okirat módosítása
 •   üzletrész átruházási szerződések
 •   tőkeműveletek: felemelés, leszállítás
 •   csőd-, felszámolási-, végelszámolási eljárással kapcsolatos jogi képviselet
 •   gazdasági társaságok jogi képviselete állandó megbízási jogviszony keretein belül

 Társadalmi szervezetek (alapítvány, egyesület):

 •   alapítás, módosítás
 •   bírósági nyilvántartásba vételi eljárás intézése
 •   képviselet
 •   közhasznúsági eljárás
 •   beszámoló közzététele